Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Cymorth Rhianta

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Plant a theuluoedd.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym wedi cynhyrchu canllawiau anstatudol i helpu’r rheini sydd â rôl yn rhoi cymorth rhianta.

Rhianta yng Nghymru: Canllawiau ar ymgysylltiad a chymorth

Mae’r canllawiau hyn yn helpu awdurdodau lleol, Byrddau Iechyd Lleol, y Trydydd Sector a chomisiynwyr perthnasol eraill, rheolwyr ac ymarferwyr i wneud penderfyniadau ynghylch y canlynol:

  • y math o gymorth rhianta sydd ei angen
  • sut i’w ddarparu
  • ffyrdd o helpu ac ymgysylltu â rhieni
  • datblygu gweithluoedd
  • prosesau asesu, dangos y ffordd ac atgyfeirio
  • gwerthuso a monitro.

Rhianta yng Nghymru: Strategaethau ar gyfer gweithio gyda thadau

Papur am arferion da yw hwn, i helpu’r rheini sydd â rôl yn rhoi cymorth rhianta.

Mae’r papur wedi’i seilio ar dystiolaeth ymchwil a phrofiad ymarferwyr ledled Cymru.

Magu plant. Rhowch amser iddo

Lansiodd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi ymgyrch newydd ar 20 Tachwedd 2015 i gynnig awgrymiadau a chyngor i rieni ar ddulliau cadarnhaol o fagu plant.

Mae’r wefan yr ymgyrch (dolen allanol) yn rhoi cyngor ac awgrymiadau ymarferol i rieni ar sut i annog ymddygiad cadarnhaol, rhoi hwb i hyder eu plentyn a chefnogi ei ddatblygiad.

Mae hefyd yn cynnig awgrymiadau a chyngor ar y pryderon mwyaf cyffredin sydd gan rieni, gan gynnwys ar strancio, amser gwely, amser bath, a defnyddio poti neu’r tŷ bach. Ceir hefyd fanylion sefydliadau perthnasol ar gyfer rhieni sydd angen cymorth pellach.

Cymerwch ran hefyd gan ddefnyddio tudalen Facebook yr ymgyrch (dolen allanol).