Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Chwarae a hamdden

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Plant a theuluoedd.

Dolenni perthnasol

Mae pob canolfan yn darapru chwarae mynediad agored, addysg blynyddoedd cynnar, gofal plant o ansawdd uechl, hyfforddiant cymunedol a gwasnaethau hanfodol eraill sy'n cefnogi teuluoedd.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Trwy ddeddfwriaeth, rydym am i bob plentyn fwynhau ystod eang o gyfleoedd heriol a diddorol i chwarae a mwynhau eu hamser hamdden. 

"Cymru: Gwlad sy'n Creu Cyfle i Chwarae"  yw'r canllawiau statudol i awdurdodau lleol ar asesu cyfleoedd i blant chwarae yn eu hardaloedd a sicrhau bod ganddynt y cyfleoedd hynny.  Mae’r rhain wedi disodli'r canllawiau statudol blaenorol "Creu cyfle i chwarae".     

Cefndir

Ym mis Tachwedd 2012, rhoddwyd dyletswydd ar bob Awdurdod Lleol i asesu cyfleoedd i blant chwarae yn eu hardal.  Cafodd yr Asesiadau o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae a'r Cynlluniau Gweithredu Chwarae eu cyflwyno am y tro cyntaf ym mis Mawrth 2013. 

Mae’r canllawiau statudol yn cynnwys yr amserlen ar gyfer yr hyn y bydd angen ei wneud yn y dyfodol. Yn 2014, roeddem wedi ei gwneud yn ddyletswydd ar Awdurdodau Lleol i sicrhau bod ganddynt ddigon o gyfleoedd chwarae, gan ystyried eu hasesiadau.  Roedd hynny wedi rhoi  Adran 11, (Cyfleoedd Chwarae) o Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 mewn grym.

Mae'r rheoliadau ar gael ar y wefan wefan ddeddwriaeth (Dolen allanol).