Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Hawliau plant a phobl ifanc

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Plant a theuluoedd.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Yn 2004 mabwysiadwyd yn ffurfiol Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP).

 Yn ystod yr un flwyddyn, mabwysiadwyd y Confensiwn fel sail ein holl systemau o lunio polisi ar gyfer plant a phobl ifanc. Rydym wedi mynegi hyn drwy ein 7 nod craidd.

Rydym wedi ymrwymo i wneud egwyddorion Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn yn realiti i bob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru. Nid yw diwylliant yn newid dros nos; mae gweithredu'r Confensiwn yn llawn yn amcan strategol hirdymor.

Gwneud pethau'n iawn

Cyhoeddodd Pwyllgor y CU yng Ngenefa ei Sylwadau Cloi ar ôl archwilio'r cynnydd a wnaed gan y DU yn 2016. Mae'r Sylwadau Cloi yn tynnu sylw at y meysydd lle mae angen gwneud mwy o waith.

Y Comisiynydd Plant

Mae'r Comisiynydd yn gwarchod ac yn hyrwyddo hawliau a lles plant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae ef/hi hefyd yn monitro'r cynnydd a wneir gan y Llywodraeth o ran gweithredu hawliau dynol a sifil plant a phobl ifanc.

Eiriolaeth

Mae hawl gan blant a phobl ifanc i leisio eu barn ac mae eiriolwyr yn eu helpu i wneud hynny. Proses yw eiriolaeth sy'n helpu plant a p hobl ifanc i siarad drostynt eu hunain a manteisio ar eu hawliau.

Sut rydym yn gweithio

Rydym yn datblygu polisïau allweddol drwy gydweithio'n agos â llawer o sefydliadau nad ydynt yn perthyn i'r Llywodraeth ac â phlant a phobl ifanc eu hunain. Rydym yn ymgorffori'r polisïau hyn mewn deddfwriaeth lle mae'r pwerau i wneud hynny wedi'u datganoli i Gymru.

Rydym hefyd yn cydweithio'n agos ag awdurdodau lleol a'u partneriaid i weithredu ein polisïau ar gyfer plant a phobl ifanc.

Dogfen Casgliadau Terfynol ar gyfer blant 7-11 oed (Dolen allanol) 

Crëwyd y ddogfen hon gan Gynghrair Hawliau Plant i Lloegr ac nid yw ar gael yn Gymraeg.

Dogfen Casgliadau Terfynol ar gyfer blant 12-17 oed (Dolen allanol) 

Crëwyd y ddogfen hon gan Gynghrair Hawliau Plant i Lloegr ac nid yw ar gael yn Gymraeg.