Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Ein dyletswydd

Dolenni perthnasol

Y newid yn yr hinsawdd yw'r ffordd y mae hinsawdd y byd yn newid o ganlyniad i lefel y nwyon yn yr atmosffer.
Yn egluro’r hyn yr ydym yn ei wneud i leihau, ailgylchu a gwaredu gwastraff fel y gallwn gyflawni Cymru ddiwastraff erbyn 2050.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

O dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 mae dyletswydd gyfreithiol arnom ni parthed datblygu cynaliadwy.

Mae'n datgan:

bod yn rhaid i Weinidogion Cymru wneud cynllun ("y cynllun datblygu cynaliadwy") sy'n nodi sut y maent yn bwriadu hyrwyddo datblygu cynaliadwy.

Mae dwy ddyletswydd allweddol arall yn berthnasol:

  • Rhaid i Weinidogion Cymru lunio adroddiad bob blwyddyn ar sut mae’r cynigion yn y cynllun wedi’u gweithredu;
  • Ar ôl pob etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru, rhaid i Weinidogion Cymru gyhoeddi hefyd adroddiad yn asesu pa mor effeithiol y maent wedi bod (drwy’r cynllun) o ran hyrwyddo datblygu cynaliadwy.

Cyhoeddwyd yr adroddiad blynyddol diweddaraf ym mis Mawrth 2016. Mae’r adroddiad hwn yn bodloni ein dyletswyddau o dan adran 79(6) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 ac Adran 80 o Ddeddf Newid yn yr Hinsawdd 2008. Mae’n cwmpasu’r cynnydd wnaed ym maes datblygu cynaliadwy a newid yn yr hinsawdd ers mis Ebrill 2014.

Ar gyfer tymor nesaf y Cynulliad, byddwn yn symud at ddull newydd o adrodd a hynny’n unol â gofynion Deddf  Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. I bob pwrpas, hwn fydd yr adroddiad diwethaf o’i fath. Mae hefyd yn cynnwys sylwadau gan Peter Davies am y tro olaf. Mi fydd yntau’n gadael ei swydd fel Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy a Chadeirydd Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd.