Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Mae'r Ddeddf hon yn ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Mae ein ffilm animeiddiedig fer yn esbonio'r effaith gadarnhaol y bydd Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn ei chael gydol bywyd Megan ac yn dweud mwy wrthych am yr hyn yr ydym yn ei wneud a pham.

Bydd y ddeddf yn helpu’r cyrff cyhoeddus sydd wedi’u rhestru yn y Ddeddf i feddwl yn y tymor hir, gweithio’n well gyda phobl a chymunedau a’i gilydd, ceisio atal problemau a dilyn dull gweithredu cyson.

Bydd y ddeddf newydd hon yn golygu, am y tro cyntaf, bod yn rhaid i'r cyrff cyhoeddus sy'n cael eu rhestru yn y Ddeddf wneud yr hyn y maent yn ei gyflawni mewn dull cynaliadwy.  

Mae angen i gyrff cyhoeddus wneud yn siŵr eu bod yn ystyried yr effaith a gaiff eu penderfyniadau ar bobl sy'n byw eu bywydau yng Nghymru yn y dyfodol.  

Bydd disgwyl iddynt:

  • gydweithio yn well,
  • cynnwys pobl, gan adlewyrchu amrywiaeth ein cymunedau,
  • edrych ar bethau yn yr hirdymor yn ogystal â chanolbwyntio ar y sefyllfa ar hyn o bryd
  • cymryd camau i geisio rhwystro problemau rhag gwaethygu - neu hyd yn oed eu hatal rhag digwydd yn y lle cyntaf.  

Mae'r Ddeddf yn sefydlu Comisiynydd statudol ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol (dolen allanol), sydd â'r rôl o weithredu fel gwarchodwyr buddiannau cenedlaethau'r dyfodol yng Nghymru, ac sy'n helpu'r cyrff cyhoeddus sy'n cael eu rhestru yn y Ddeddf i weithio tuag at gyflawni'r amcanion llesiant.  

Mae'r Ddeddf hefyd yn sefydlu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer ardal pob awdurdod lleol yng Nghymru. Mae'n rhaid i bob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol ei ardal drwy weithio i gyflawni'r nodau llesiant.  

Cewch wybod mwy am Ddeddf Llesiant  Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) drwy lawrlwytho ein trosolwg 'Yr Hanfodion’

Y Sgwrs Genedlaethol: Y Gymru a Garem

Dros y 12 mis diwethaf, cafodd sgwrs genedlaethol ei threialu fel bod modd i chi ddweud wrthym am y Gymru a garech ei gweld, nawr ac yn y dyfodol .  Cewch ddarllen yr adroddiad cryno terfynol, a bod yn rhan o gam nesaf y sgwrs drwy edrych ar Y Gymru a Garem (dolen allanol).