Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Dangosyddion cenedlaethol

Dolenni perthnasol

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Er mwyn gwneud yn siŵr ein bod i gyd yn gweithio tuag at yr un weledigaeth, mae’r Ddeddf yn pennu saith o nodau llesiant.

Er mwyn inni gyrraedd y nodau llesiant hyn ar y cyd mae arnom angen ffordd o fesur cynnydd er mwyn i bawb ohonom allu gweld a yw pethau’n gwella i Gymru gyfan. Dyna pam fod y Ddeddf yn gosod gofyniad cyfreithiol ar Weinidogion Cymru i bennu dangosyddion cenedlaethol.

Mae’n rhaid i’r dangosyddion hyn gael “eu cymhwyso er mwyn mesur cynnydd tuag at gyrraedd y nodau llesiant”. Gellir eu datgan ar ffurf gwerth y gellir ei fesur, neu nodwedd y gellir ei mesur, yn feintiol (e.e. rhif) neu’n ansoddol (e.e. ansawdd rhywbeth) yn erbyn y nodau llesiant. Gellir eu mesur hefyd mewn perthynas â Chymru neu unrhyw ran o Gymru.
Er bod y dangosyddion yn cael eu pennu gan Weinidogion Cymru, maent yn adlewyrchu Cymru gyfan a byddant yn ein galluogi i ddeall y cyfraniad a wneir gan bawb.

Mae’r Ddeddf yn galluogi’r Gweinidogion I adolygu a diwygio’r dangosyddion cenedlaethol er mwyn iddynt barhau’n gyfredol ac yn berthnasol. Ar ddechrau pob blwyddyn ariannol, mae’n rhaid i Weinidogion gyhoeddi adroddiad cynnydd blynyddol yn datgan y cynnydd a wnaed yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Y dangosyddion cenedlaethol

Dyma restr o'r dangosyddion a gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru fel sy'n ofynnol o dan adran 10 o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Y wybodaeth dechnegol

Gwybodaeth atodol yw hon sy’n darparu disgrifiad manwl o sut y bydd y dangosyddion cenedlaethol yn cael eu mesur ac o ba ffynhonnell ddata. Diweddarwyd y ddogfen dechnegol ym mis Tachwedd 2016.

Lawrlwytho Dogfen

PDF Document (MFS)
Dangosyddion cenedlaethol (Maint ffeil: 187KB)
PDF Document (MFS)
Dogfen technegol (Maint ffeil: 826KB)