Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Pobl

Rydym yn gweithio tuag at wneud Cymru’n wlad mwy cyfartal, lle mae pobl yn gallu cyrraedd eu potensial beth bynnag fo’u cefndiroedd neu’u hamgylchiadau.

Rydym eisiau gwella lles pobl Cymru yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy.  Mae hyn yn golygu sicrhau bod yr anghenion presennol yn cael eu diwallu heb amharu ar allu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain.

Rydym yn hyrwyddo buddiannau plant a'n nod yw rhoi'r dechrau gorau posibl iddyn nhw.