Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

Cafodd rôl Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, sef llais annibynnol ac eiriolwr ar ran pobl hŷn 60 oed a throsodd ledled Cymru, ei chreu gan Lywodraeth Cymru yn 2008.

Mae gwaith y Comisiynydd yn cael ei arwain gan yr hyn y mae pobl hŷn yn ei ddweud sy’n bwysig iddynt hwy ac mae'n sicrhau bod eu llais wrth wraidd popeth y mae'r Comisiynydd yn ei wneud.

Mae'r Comisiynydd yn:

  • hybu ymwybyddiaeth o hawliau a buddiannau pobl hŷn yng Nghymru
  • herio gwahaniaethu yn erbyn pobl hŷn yng Nghymru
  • annog arferion gorau yn y ffordd y mae pobl hŷn yn cael eu trin yng Nghymru
  • adolygu’r gyfraith sy’n effeithio ar fuddiannau pobl hŷn yng Nghymru.

Fel swyddog statudol annibynnol, mae gan y Comisiynydd ystod helaeth o bwerau cyfreithiol i’w chefnogi yn y gwaith o gyflawni’r newid y mae pobl hŷn eisiau ac angen ei weld.

Gwefan: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru (dolen allanol)

Cyhoeddwyd mai Heléna Herklots yw'r trydydd Comisiynydd yn dilyn proses benodi gyhoeddus ffurfiol. Cafodd y penodiad ei gymeradwyo gan y Prif Weinidog ym mis Mehefin 2018. Hyd tymor y penodiad fydd pedair blynedd i gychwyn, a bydd y cyfnod hwn yn dechrau ar 20 Awst 2018. 

Mae Adroddiad Blynyddol (dolen allanol) yn cael ei gyhoeddi bob blwyddyn sy'n amlinellu'r gwaith a wnaed a'r cynnydd yn erbyn rhaglen waith flynyddol a gyhoeddwyd yn flaenorol, sy'n cael ei phennu gan y Comisiynydd. (Ebrill – Mawrth). 

Mae Swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn annibynnol ond mae'n cael ei chyllido gan Lywodraeth Cymru. Mae cyfrifon blynyddol y Comisiynydd yn cael eu harchwilio gan Swyddfa Archwilio Cymru.