Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Digidol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Logo Cymru Ddigidol.

CyRydym am i bawb allu mwynhau manteision technolegau digidol.mru Ddigidol yw ein agenda i wneud Cymru’n genedl wirioneddol ddigidol.

Mae technolegau digidol a gwasanaethau ar-lein wedi newid sut rydym yn byw ac maent yn chwarae rhan fawr yn ein bywydau. Rydym yn ceisio sicrhau bod gan bawb yng Nghymru fynediad at dechnolegau digidol er mwyn creu cymdeithas ac economi sy’n graffach ac wedi’u cysylltu’n well.

Ond mae hyn yn golygu gwneud mwy na gwella mynediad i’r rhyngrwyd. Byddwn hefyd yn:

  • rhoi sgiliau digidol i bawb
  • gwella gwasanaethau cyhoeddus ar-lein
  • creu seilwaith cyflymach
  • darparu gwell signal ffonau symudol.

Cyflawni Cymru Ddigidol

Cyflawni Cymru Ddigidol yw ein fframwaith ar gyfer gwneud Cymru’n genedl ddigidol. Mae’n manylu ar ein strategaeth, ein nod a’n gweledigaeth ac mae ganddo 5 amcan sylfaenol:

  • cynhwysiant
  • sgiliau
  • yr economi
  • gwasanaethau cyhoeddus
  • seilwaith.

Rydym yn gweithio’n galed i wella signal ffonau symudol a signal diwifr ledled Cymru hefyd. Gallwch ddarllen mwy am y pwyntiau uchod yn y ddogfen fframwaith.

I gael y diweddaraf

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr neu dilynwch ni ar Twitter @cymru_ddigidol.

Grŵp Cymru Ddigidol ar LinkedIn Mae’n grŵp Cymru Ddigidol ar Linkedin (Dolen allanol) yn rhoi’r  wybodaeth a’r newyddion diweddaraf am Gymru Ddigidol. Ei nod yw dwyn ynghyd fusnesau, unigolion a sefydliadau eraill ledled Cymru a’r byd.

 

Cysylltu â ni

Os ydych chi eisiau cyflwyno eich syniadau am adeiladu Cymru Ddigidol, neu os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth, e-bostiwch: digitalwales@cymru.gsi.gov.uk.