Skip to content
Bydd y dudalen hon yn cael ei hailysgrifennu ar gyfer LLYW.CYMRU maes o law. Ond mae'r cynnwys presennol yn dal yn gywir a chyfredol.

Band eang cyflym iawn

Rydym am i fand eang dibynadwy a chyflym fod ar gael i bawb. Mae hynny’n allweddol os yw Cymru am fod yn genedl wirioneddol ddigidol.

Trwy brosiect Cyflymu Cymru rydym wedi darparu mynediad i fand eang cyflym iawn ar gyfer y rhan fwyaf o gartrefi a busnesau yng Nghymru sy’n methu â’i gael trwy raglenni masnachol y sector preifat. Rydym wedi darparu’r gwasanaeth hwn gyda’n cyllid ein hunain, Llywodraeth y DU, yr Undeb Ewropeaidd drwy Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop a BT.

Mae Cyflymu Cymru wedi darparu band eang cyflym iawn i ardaloedd ble nad yw ar gael trwy raglenni masnachol. Yr ardaloedd hyn yw’r ardaloedd y mae cwmnïau telegyfathrebu wedi penderfynu nad yw yn gwneud synnwyr yn economaidd i gyflwyno’r rhaglen. Mae hyn yn golygu hanner yr eiddo yng Nghymru.

Ers dechrau’r prosiect yn 2013, mae darpariaeth band eang cyflym iawn ledled Cymru wedi mwy na dyblu diolch i Cyflymu Cymru.

Ers dechrau Cyflymu Cymru rydym wedi datgan yn glir na fyddai rhai safleoedd yn cael mynediad i fand eang cyflym iawn drwy’r prosiect hwn neu raglenni masnachol.

Rydym wedi gweithio gydag Airband i ddarparu band eang diwifr cyflymder uchel i fusnesau. Mae’r rhain wedi’u lleoli mewn parciau busnes ac ystadau diwydiannol sydd ddim yn rhan o Cyflymu Cymru neu o’r cynllun masnachol.

Rydym nawr yn gweithio ar gam nesaf cyflwyno band eang dibynadwy cyflym i ymestyn y ddarpariaeth hyd yn oed ymhellach.

Cael band eang

I wybod mwy am sut i gael band eang, ewch i dudalennau ymgyrch band eang cyflym iawn.

Cefnogi busnesau

Gallwn ni eich helpu i ddeall y cyfleoedd sydd ar gael trwy gyflwyno band eang cyflym iawn ar draws Cymru, ac er mwyn cymryd y cyfleoedd hynny a manteisio arnynt, ewch i wefan Cyflymu Cymru i Fusnesau (dolen allanol).